Zavičajni muzej Slatina
Informacije
Novosti
Muzej
Zbirke
Izložbe
Zavičajnici
Edukacijske aktivnosti
Istraživački rad
Muzejske publikacije
Donacije
Linkovi
Elektronička knjižara
Javna nabava
Zavičajni muzej Slatina arrow Javna nabava arrow Financijski plan za 2017. - 2019. godinu
Financijski plan za 2017. - 2019. godinu PDF Ispis E-mail
 

Image Ovdje možete preuzeti dokument u PDF formatu "Financijski plan za 2015. godinu iprojekcije za 2016. i 2017. godinu" 

PLAN ZA 2017. GOD.      
PROCJENA ZA 2018. GOD. I PROCJENA ZA 2019. GOD.      
           
  BROJ   3    
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2017 2018 2019
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 745.882,80 745.882,80 745.882,80
RAZDJEL  000   PRORAČUN GRADA SLATINE 745.882,80 745.882,80 745.882,80
Korisnik ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 745.882,80 745.882,80 745.882,80
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 531.166,77 531.166,77 531.166,77
Izvor  4.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00    
Izvor  3.1. VLASTITI PRIHODI 6.390,00 6.390,00 6.390,00
P0082-01 6615 Prihodi od pruženih usluga ZM 6.390,00 6.390,00 6.390,00
Izvor  5.4. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 195.546,03 195.546,03 195.546,03
P00 6331 Ministarstvo kulture ZM 115.000,00 115.000,00 115.000,00
P00     0,00    
P00 6331 Virovitičko-podravska županija 15.000,00 15.000,00 15.000,00
P00 6341 HZZ za javne radove i volontere 65.546,03 65.546,03 65.546,03
Izvor  5.9. POMOĆI EU PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00    
P0 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00    
Izvor  6.3. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 12.780,00 12.780,00 12.780,00
P00 6631 Tekuće pomoći za Dane muzeja ZM 12.780,00 12.780,00 12.780,00
  BROJ   4    
  KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2017    
UKUPNO RASHODI / IZDACI 745.882,80 745.882,80 745.882,80
RAZDJEL  001   URED GRADONAČELNIKA 745.882,80 745.882,80 745.882,80
GLAVA  02   ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 745.882,80 745.882,80 745.882,80
Program 6000 Javnih potreba u kulturi 745.882,80 745.882,80 745.882,80
Aktivnost A100010 Redovno poslovanje 607.990,22 607.990,22 607.990,22
Korisnik ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 607.990,22 607.990,22 607.990,22
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 523.274,19 523.274,19 523.274,19
R0 3111 Plaće za zaposlene ZM 231.600,00 231.600,00 231.600,00
R0 3121 Nagrade ZM 5.000,00 5.000,00 5.000,00
R0 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje ZM 36.000,00 36.000,00 36.000,00
R0 3133 Doprinos za zapošljavanje ZM 4.200,00 4.200,00 4.200,00
R0 3211 Službena putovanja ZM 6.570,00 6.570,00 6.570,00
R0 3213 Stručno usavršavanje ZM 2.979,87 2.979,87 2.979,87
R0 3221 Uredski i ostali materijalni rashodi ZM 9.561,57 9.561,57 9.561,57
R0 3222 Ostali materijal ZM 7.171,71 7.171,71 7.171,71
R0 3223 El. energija  i plin ZM 85.000,00 85.000,00 85.000,00
R0 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ZM 5.982,10 5.982,10 5.982,10
R0 3225 Sitan inventar i oprema ZM 5.982,10 5.982,10 5.982,10
R0 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza ZM 11.940,78 11.940,78 11.940,78
R0 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ZM 2.979,87 2.979,87 2.979,87
R0 3233 Usluge promidžbe i informiranja ZM 2.390,92 2.390,92 2.390,92
R0 3234 Komunalne usluge ZM 10.151,58 10.151,58 10.151,58
R0 3237 Intelektualne i osobne usluge ZM 13.075,00 13.075,00 13.075,00
R0 3238 Računalne usluge ZM 9.451,87 9.451,87 9.451,87
R0 3239 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i Z 30.842,40 30.842,40 30.842,40
R0 3292 Premije osiguranja ZM 8.394,33 8.394,33 8.394,33
R0 3293 Reprezentacija ZM 11.118,60 11.118,60 11.118,60
R0 3294 Članarine ZM 2.223,72 2.223,72 2.223,72
R0 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZM 16.677,90 16.677,90 16.677,90
R0 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa ZM 3.979,87 3.979,87 3.979,87
Izvor  3.1. VLASTITI PRIHODI 6.390,00 6.390,00 6.390,00
R0 3237 Intelektualne i osobne usluge ZM 6.390,00 6.390,00 6.390,00
R0 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti  ZM 0,00    
Izvor  5.4. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 65.546,03 65.546,03 65.546,03
R0 3111 Plaće za redovan rad ZM Jr 50.110,40 50.110,40 50.110,40
R0 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje ZM JR 6.464,40 6.464,40 6.464,40
R0 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ZM JR 845,00 845,00 845,00
R0 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ZM JR 1.429,23 1.429,23 1.429,23
R0 3241 Naknada za volontera ZM 6.700,00 6.700,00 6.700,00
Kapitalni projekt K100020 Nabava opreme knjiga i umjetnina 86.792,58 86.792,58 86.792,58
Korisnik ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 86.792,58 86.792,58 86.792,58
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.892,58 7.892,58 7.892,58
R0 4221 Uredska oprema i namještaj ZM      
R0 4243 Muzejski izlošci ZM 7.892,58 7.892,58 7.892,58
Izvor  4.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00    
R0 4221 Uredska oprema i namještaj  ZM 0,00    
R0 4243 Muzejski izlošci ZM 0,00    
Izvor  5.4. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 130.000,00 130.000,00 130.000,00
R0 4221 Uredska oprema ZM 100.000,00 100.000,00 100.000,00
  3239 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i Z 15.000,00 15.000,00 15.000,00
R0 4221 Uredska oprema i namještaj -VPŽ  ZM 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Tekući projekt T100011 Dani muzeja 12.780,00 12.780,00 12.780,00
Korisnik ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 12.780,00 12.780,00 12.780,00
Izvor  6.3. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 12.780,00 12.780,00 12.780,00
R0 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZM 6.390,00 6.390,00 6.390,00
R0 3299 DMK 6.390,00 6.390,00 6.390,00
           
           
    Vod. fin. rač. poslova: Ravnateljica:  
           
      Dragica Šuvak, prof.  
 
« Prethodna   Sljedeća »

 
Najnovije vijesti
Popularno

Zavičajni muzej Slatina ©, design by Ture