Zavičajni muzej Slatina
Informacije
Novosti
Muzej
Zbirke
Izložbe
Zavičajnici
Edukacijske aktivnosti
Istraživački rad
Muzejske publikacije
Donacije
Linkovi
Elektronička knjižara
Javna nabava
Zavičajni muzej Slatina arrow Javna nabava arrow Financijski plan za 2015. - 2017. godinu
Financijski plan za 2015. - 2017. godinu PDF Ispis E-mail
Utorak, 10. 02. 2015.

 

 Ovdje možete preuzeti dokument u PDF formatu Ovdje možete preuzeti dokument u PDF formatu "Financijski plan za 2015. godinu iprojekcije za 2016. i 2017. godinu" 

ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA      
OIB:06437157769        
PLAN ZA 2015. GOD.      
PROCJENA ZA 2016. GOD. I PROCJENA ZA 2017. GOD.      
           
  BROJ   1 2 3
POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2015 2016 2017
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 675.389,44 726.170,86 720.285,80
RAZDJEL  000   PRORAČUN GRADA SLATINE 675.389,44 726.170,86 720.285,80
Korisnik ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 675.389,44 726.170,86 720.285,80
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 495.465,00 521.166,77 531.166,77
Izvor  4.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 15.888,06 0,00
Izvor  3.1. VLASTITI PRIHODI 6.000,00 6.390,00 6.390,00
P0082-01 6615 Prihodi od pruženih usluga ZM 6.000,00 6.390,00 6.390,00
Izvor  5.4. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 161.924,44 169.946,03 169.949,03
P0083 6331 Ministarstvo kulture ZM 75.000,00 79.400,00 79.400,00
P0083-01 9222 Neiskorištene pomoći Ministarstvo kulture ZM 0,00 0,00 0,00
P0083-02 6331 Virovitičko-podravska županija 25.000,00 25.000,00 25.000,00
P0083-10 6341 Tekuće pomoći iz proračuna 61.924,44 65.546,03 65.549,03
Izvor  5.9. POMOĆI EU PRORAČUNSKI KORISNICI 0,00 0,00 0,00
P0126 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00
Izvor  6.3. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 12.000,00 12.780,00 12.780,00
P0084 6631 Tekuće pomoći za Dane muzeja ZM 12.000,00 12.780,00 12.780,00
  BROJ   2 3 4
POZICIJA KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2015 2016 2017
UKUPNO RASHODI / IZDACI 675.389,44 726.170,86 720.285,80
RAZDJEL  001   URED GRADONAČELNIKA 675.389,44 726.170,86 720.285,80
GLAVA  02   ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE 675.389,44 726.170,86 720.285,80
Program 6000 Javnih potreba u kulturi 675.389,44 726.170,86 720.285,80
Aktivnost A100010 Redovno poslovanje 563.389,44 603.602,80 603.605,80
Korisnik ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 563.389,44 603.602,80 603.605,80
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 470.465,00 506.166,77 506.166,77
R0201 3111 Plaće za zaposlene ZM 193.200,00 215.060,77 215.060,77
R0202 3121 Nagrade ZM 11.776,00 12.541,44 12.541,44
R0203 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje ZM 30.000,00 33.334,50 33.334,50
R0204 3133 Doprinos za zapošljavanje ZM 3.600,00 3.658,27 3.658,27
R0205 3211 Službena putovanja ZM 6.169,00 6.570,00 6.570,00
R0207 3213 Stručno usavršavanje ZM 2.798,00 2.979,87 2.979,87
R0208 3221 Uredski i ostali materijalni rashodi ZM 8.978,00 9.561,57 9.561,57
R0210 3222 Ostali materijal ZM 6.734,00 7.171,71 7.171,71
R0211 3223 El. energija  i plin ZM 75.209,00 80.097,60 80.097,60
R0212 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje ZM 5.617,00 5.982,10 5.982,10
R0213 3225 Sitan inventar i oprema ZM 5.617,00 5.982,10 5.982,10
R0214 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza ZM 11.212,00 11.940,78 11.940,78
R0215 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ZM 2.798,00 2.979,87 2.979,87
R0215-01 3233 Usluge promidžbe i informiranja ZM 2.245,00 2.390,92 2.390,92
R0216 3234 Komunalne usluge ZM 9.532,00 10.151,58 10.151,58
R0217 3237 Intelektualne i osobne usluge ZM 12.277,00 13.075,00 13.075,00
R0218 3238 Računalne usluge ZM 13.875,00 9.451,87 9.451,87
R0219 3239 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i Z 28.960,00 30.842,40 30.842,40
R0220 3292 Premije osiguranja ZM 7.882,00 8.394,33 8.394,33
R0221 3293 Reprezentacija ZM 10.440,00 11.118,60 11.118,60
R0222 3294 Članarine ZM 2.088,00 2.223,72 2.223,72
R0223 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZM 15.660,00 16.677,90 16.677,90
R0224 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa ZM 3.798,00 3.979,87 3.979,87
Izvor  3.1. VLASTITI PRIHODI 6.000,00 6.390,00 6.390,00
R0225 3237 Intelektualne i osobne usluge ZM 6.000,00 6.390,00 6.390,00
R0225-01 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti  ZM 0,00 0,00 0,00
Izvor  5.4. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 86.924,44 91.046,03 91.049,03
R0201-01 3111 Plaće za redovan rad ZM Jr 47.052,00 50.110,40 50.110,40
R0203-01 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje ZM JR 6.067,00 6.461,40 6.464,40
R0204-01 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti ZM JR 793,00 845,00 845,00
R0206-01 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život ZM JR 1.342,00 1.429,23 1.429,23
R0226-01 3241 Naknada za volontera ZM 6.670,44 6.700,00 6.700,00
R0226-10 3239 Grafičke i tiskarske usluge ZM 25.000,00 0,00 0,00
R0227 3239 Grafičke usluge ZM 0,00 25.500,00 25.500,00
Kapitalni projekt K100020 Nabava opreme knjiga i umjetnina 100.000,00 109.788,06 103.900,00
Korisnik ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 100.000,00 109.788,06 103.900,00
Izvor  1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00 15.000,00 25.000,00
R0244-01 4221 Uredska oprema i namještaj ZM 10.000,00 0,00 10.000,00
R0244-02 4243 Muzejski izlošci ZM 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Izvor  4.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 15.888,06 0,00
R0241 4221 Uredska oprema i namještaj  ZM 0,00 8.727,00 0,00
R0243 4243 Muzejski izlošci ZM 0,00 7.161,06 0,00
Izvor  5.4. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIH KORISNIKA 75.000,00 78.900,00 78.900,00
R0243-01 4221 Uredska oprema ZM 60.000,00 63.900,00 63.900,00
R0243-02 4221 Uredska oprema ZM prenesena sredstva iz 2013. 15.000,00 0,00 15.000,00
R0243-10 4221 Uredska oprema i namještaj -VPŽ  ZM 0,00 15.000,00 0,00
Tekući projekt T100011 Dani muzeja 12.000,00 12.780,00 12.780,00
Korisnik ZAVIČAJNI MUZEJ SLATINA 12.000,00 12.780,00 12.780,00
Izvor  6.3. DONACIJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA 12.000,00 12.780,00 12.780,00
R0245 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ZM 6.000,00 6.390,00 6.390,00
R0245-01 3299 DMK 6.000,00 6.390,00 6.390,00
 
« Prethodna   Sljedeća »

 
Najnovije vijesti
Popularno

Zavičajni muzej Slatina ©, design by Ture